Звіт завідувача ДНЗ за 2016-2017 н.р.


                                                                                    ЗВІТ
завідувача дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 227 «Весняночка» Запорізької міської ради Запорізької області Будзинської Ольги Леонідівни за 2016/2017 навчальний рік перед колективом та батьками на загальних зборах
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно - технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".
МЕТА:
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.
Завдання звіту вання:
1 .Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
1 .ЗАГАЛЬ11А XАРАКЛ ЕРИСТИКА
Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту та річного плану роботи.
Я, як завідувач, забезпечую:
-реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
-дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
-у межах своєї компетенції видаю накази, обов'язкові для виконання працівниками закладу;
-приймаю на роботу технічний персонал та звільняю з посади закладу при потребі.
Дошкільний навчальний заклад №227 розпочав функціонування у 1976 році. Групові приміщення забезпечені необхідними меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.
Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: -музична зала;
-кабінет психолога;
-методичний кабінет та медичний блок;
-прогулянкові майданчики для кожної вікової групи з побудованими павільонами. -спортивний та ігрові майданчики.
II. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ
На 27.05.2017 року в ДНЗ № 227 функціонує 6 груп: 2 групи раннього віку. 4 групи дошкільного віку. Заклад відвідує 172 дитини.
Заклад працює за 5-денним режимом роботи: з 12 годинним перебуванням дітей,
111.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Педагогічний процес у ДНЗ забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач та вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівники, інструктор з фізкультури, 12 вихователів,керівник гуртка Освітній рівень педагогів:
16 педагогів - вища освіта;
1 педагог - середня спеціальна
Стаж роботи педагогічних працівників:
До 3 років - 1
від 5 - до 10 років - 9
від 10 до 15-3 від 20 до 30-3 більше - 30 - 1
Кваліфікаційний рівень педагогів:
17 – спеціалісти,  5 - спец. II категорії 4 - спеціаліст І категорії
1 - спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель»
Слід відмітити. що адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання, хоча в атестація педагогічних працівників не відбулася, що пов'язано з результатом реорганізації НВК№88 та створення ДНЗ №227.. Курси підвищення кваліфікації при інституті післядипломної освіти пройшли - 3 педагога.
Адміністрація закладу створює працівникам всі умови для плідної роботи. Вцілому, робота колективу ДНЗ відмічається стабільністю та позитивною результативністю.
IV.             ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ У 2016/2017 н.р.
Виходячи із аналізу позитивних та проблемних моментів при розв’язанні завдань поточного навчального року, враховуючи недоліки та досягнення, колективом ДНЗ №227 було визначено наступні цільові пріоритети на 2015/2016 навчальний рік:
1 .Орієнтувати навчально-виховний процес на різнобічний розвиток дошкільника, формування його життєвої компетентності та базових особистісних якостей.
2.                 Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років), їх безболісної адаптації до змінних умов життя та успішного входження у соціальне середовище;
3.                 Формування у дітей громадянської компетентності, прищеплення їм загальнолюдських моральних чеснот і принципів, знань і уявлень про самобутність традицій і звичаїв рідного краю;
4.                 Формування у дітей та їх родин валеологічного світогляду, мотивації здорового способу життя.
5.                 Забезпечувати гармонійний розвиток дітей; створити умови для удосконалення рухових навичок, розвитку їхніх фізичних якостей через комплексне використання як традиційних так і нетрадиційних організаційних форм і методів фізичного виховання.
6.                 Продовжувати роботу по охопленню дітей мікрорайону суспільним дошкільним вихованням, активізувати діяльність із сім’ями майбутніх вихованців дошкільного закладу.
V.                ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Дошкільний навчальний заклад №227 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
-Конституції У країни
-Закону України “Про дошкільну освіту"
-Базового компоненту дошкільної освіти -Закону України “Про охорону праці"
-Закону України "Про цивільну оборону”
-Закону України “Про дорожній рух”
-Закону України “Про відпустки”
-Кодексу “Про працю”
-Базової програми розвитку дитини дошкільного віку -Програми "Україна XXI століття”
А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного закладу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей, педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.
Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.
Велика увага у роботі закладу приділялося наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, ходили на екскурсії до школи. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно- вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі. Практичним психологом закладу Філіпських Г.Ю. проведенно тестуваня дітей на рівень готовності навчання в школі.
Па достатньому рівні ведеться медичне обслуговування, яке здійснюють сестра медична старша Поліщук Вікторія Вікторівна, під керівництвом дитячого лікаря Соловйова Володимира Васильовича та під контролем завідувача. Головним завданням є дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо - профілактичної роботи кожного дня та організації харчування.
Планомірно проводяться антропометричні виміри дітей : групи раннього віку - 1 раз у місяць, садові групи - 1 раз у квартал. Проводиться огляд дітей на педикульоз. Раз на рік проводяться обстеження дітей на ентеробіоз.
Згідно наказу МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей в дошкільному закладі проводяться профілактичні щеплення. Контроль за своєчасним проведенням щеплень ведеться також медичними працівниками.
Хочеться звернути увагу на те, що вихователі працюють у тісному контакті із медичним персоналом закладу по оздоровчо-профілактичній роботі, проведено ряд переглядів різних форм роботи з фізвиховання, а саме: ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, коригуюча гімнастика, організація фізичних занять на свіжому повітрі.
Постійно проводиться моніторинг захворюваності дітей ДНЗ. Під особливим контролем температурний режим приміщень.
Аналіз захворювання проводиться на основі даних річного статистичного звіту, який складається на основі медичної документації, яка ведеться щоденно. На кожну дитину в групі ведеться лист здоров'я.
Систематично, в плановому порядку, та за епідеміологічними показниками санітарний стан ДНЗ контролюється Головним управлінням Дерсанепідемслужби у Чернівецькій області із записами в санітарному журналі дошкільного закладу.
Дані про результати медичного обслуговування дітей в ДНЗ фіксуються і зберігаються у порядку, встановленому МОЗ України.
Під контролем адміністрації залишається і медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу. Двічі на рік працівники проходять поглиблений медичний, проведено обстеження в баклабораторії.
Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17 квітня 2006 р. № 298/227, наказу МОЗ України і Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про організацію харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», інших нормативно-правових актів з питань організації харчування дітей.
У дошкільному навчальному закладі організовано 3-разовий режим харчування. З вересня 2016 року усього харчувалося 172 дитини, з них 39 дітей раннього віку, 133 дошкільного віку, 29 дітей забезпечені безкоштовним харчуванням відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради від 03.03.2016 року № 125 р.
Відповідно до штатного розпису дошкільний навчальний заклад в повному обсязі укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування.
В закладі створені всі матеріально-технічні умови на харчоблоці та в групах. В повному обсязі забезпечено необхідним посудом та кухонним інвентарем. Обладнання харчоблоку в справному стані. За бюджетні кошти придбано 1 холодильник в комору, електрична плита, духова шафа. В липні 2016 року проведено капітальний ремонт харчоблоку: замінені кахлі стін та підлоги, двері, вікна, проведено оптимізацію робочої зони цеху сирої продукції.
Продукти харчування та продовольчу сировину впродовж року постачали ТОВ «Українська торгова компанія № 1» (молочні, мясні, рибні продукти), ТОВ « ЮГ'-АГРОС» (овочі, томат паста, овочева ікра), ПАТ «Запорізький хлібозавод № 3» (хліб), ТОВ «ТПС - XX» (овочі, фрукти, соки, рис, сухофрукти, яйце), фізична особа-підприємець Бойко К. Г. (мука, цукор, олія, крупи, макаронні вироби). Комірник Афанасьєва Ж.О. своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до орієнтовного двотижневого меню, затвердженого керівником дошкільного навчального закладу та погодженого начальником Запорізького міського управління Держсанепідслужби у Запорізькій області головним державним санітарним лікарем
В.О.Хомутовим.
Аналіз виконання заявок показав, що в 2016-17 році продукти харчування завозились в дитячий заклад майже в повному обсязі. Збільшилась кількість постачання з 2 до 4 разів на тиждень - молочних продуктів, з 1 до 2 разів - риби.
Комісія з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини приймала тільки якісні продукти, які надходили до дошкільного навчального закладу.
Відповідно перспективному двотижневому меню на кожний сезон року та картотеки страв, затвердженої керівником дошкільного навчального закладу, медична сестра з дієтичного харчування Поліщук В.В. спільно з кухарем та комірником щодня складали меню-розклади на наступний день.
Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки страв, меню-розкладу, дотримуючись технологій приготування страв. Закладка продуктів у котел здійснювалась у присутності медичного працівника.
Сестра медична з дієтичного харчування Поліщук В.В. вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції.
Кухар Зубкова Т.В. у присутності сестри медичної своєчасно відбирала добові проби в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи.
Аналіз виконання норм харчування за рік показав, що у цілому харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалось наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.
Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовим приладдям (столовою, чайною, десертною ложками, виделкою, ножем). Дітей середньої та старшої груп навчають чергувати: сервірувати столи, збирати використаний посуд, використовувати санітарний одяг. В кінці кожного кварталу вихователі надають результати моніторингу формування КГН у дітей всіх вікових категорій. Рівень культурно-гігієнічних навичок вихованців свідчить про систематичну роботу педагогічного персоналу з формування КГН.
В дитячому закладі працює експертна група батьківської громадськості з питань організації харчування дітей. Батьки залучені до контролю за умовами організації харчування дітей в ДНЗ (умови постачання продуктів харчування в ДНЗ, якість отримання, дотримання терміну реалізації, наявність сертифікатів відповідності, матеріально-технічні умови організації харчування на харчоблоці, виконання технологічних вимог підчас приготування, збереження страв, дотримання графіку видачі їжі, відбір добових проб). Висновки спостережень відображаються в картках контролю.
Подальші напрямки роботи з організації харчування:
Постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ.
Консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.
Співпраця з Експертною групою з питання покращення харчування дітей.
VIII.     Організація роботи з сім’ями вихованців
Взаємодія з сім’ями вихованців на протязі року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:
Батьківські збори.
Індивідуальні консультації різних спеціалістів,
Участь у святах Дні відкритих дверей.
Особливо хочеться відмітити проведення перших батьківських зборів з батьками майбутніх вихованців - ясельної групи, які відбулися 27.04.2017 року. На зборах були присутні  працівники закладу- завідувач, вихователь-методист, практичний психолог та сестра медична старша. Батьки мали змогу отримати відповіді на важливі для них запитання та ознайомитися з особливостями роботи закладу, організації перебування дітей в ДНЗ.
У кожній групі з початком навчального року було переоформлено батьківські куточки у яких постійно змінювався інформаційний матеріал. Спільно з батьками практикувалися дні відкритих дверей, батьки постійно мали змогу тримати на контролі харчування дітей, відкрито висловлювати пропозиції щодо меню. У цьому році батьки активно відвідували усі свята, причому їхні пропозиції та побажання щодо сценарію обов’язково враховувались. Передбачається участь батьків у ремонті приміщення, і, зважаючи на досвід минулих років, сподіваємось також на їх активну участь.
До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу №227 входять:
Рада ДНЗ,
Батьківські комітети груп.
Профспілковий комітет.
Педагогічна рада.
Загальні збори батьків та членів трудового колективу,
Комісія з охорони праці та техніки безпеки.
Дошкільний навчальний заклад є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги, щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у основних державних документах:
-Конституція У країни;
-Конвенції ООН про права дитини;
-Законом У країни «Про охорону дитинства»;
Розуміючи важливість даної роботи, завідувач безпосередньо керує нею. За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.
Робота з дітьми, що не охоплені дошкільною освітою носить систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку.
Загальна кількість дітей дошкільного віку від 2 до 6 років - 172 дитини.
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. №1/9 - 811 «Про здійснення соціально - педагогічного патронату», інструктивно - методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9- 352. від 04.10.2007 р.. № 1/9 - 583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» адміністрацією ДНЗ розроблені заходи які включають:
-соціально-педагогічний патронат сімей, які мають дітей 5-6річного віку, котрі не відвідують дошкільний заклад;
-роз’яснення нормативних документів та ознайомлення з роботою закладу щодо охоплення дітей дошкільною освітою,
-складено план роботи з дітьми та батьками.
-батьків ознайомлено з режимом роботи педагогів - спеціалістів,
-надані консультації за запитом.
Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально - виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
За звітний період не зафіксовано випадки травмування дитини під час освітньо- виховного процесу. В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці.
Для працюючих розроблені і видані на руки інструкції з охорони праці, технологічні та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях. Для проведення роботи з дітьми з проблем безпеки життєдіяльності, у методичному кабінеті є достатня кількість дидактичного матеріалу: демонстраційні картинки, дидактичні настільні ігри, добірки тематичної художньої літератури. Належна робота з профілактики нещасних випадків проводиться під час занять у вигляді різноманітної навчально-виховної роботи. Роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному закладі можна вважати достатньою.
Кожен працівник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.
Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу.
В розділі «Охорона праці і життєдіяльності дітей» були проведені спеціалістами тематичні консультації. Регулярно проводилися інструктажі з техніки безпеки. Також, вихователями усіх вікових груп планувалася і проводилася робота з дітьми для формування навичок безпеки життєдіяльності. Було поновлено плани евакуації. На нарадах при завідувачу ДНЗ постійно були розглянуті питання щодо попередження дитячого травматизму; започаткована фонотека дидактичних ігор для кожної вікової групи, що сприяють закріпленню у дітей поведінки в екстремальних ситуаціях. У кожній віковій групі придбано аптечні ватно-марлеві пов’язки для кожної дитини. У батьківських куточках висвітлювалися такі теми: «Ваші діти повноправні громадяни України», «Обов’язки дорослих щодо безпеки і захисту дітей». «Надання першої допомоги при нещасних випадках».
В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ № 227 . яким надається додаткова відпустка до 10 календарних днів окремим категоріям працюючих.
В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).
В дошкільному закладі всі працівники сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо є невід’ємною складовою успішного управління закладом.
В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників.
На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення». Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348. в дошкільному навчальному закладі № 227 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.
За вересень - травень 2016/2017 навчальний рік кількість письмових звернень склала 33.
За 2016/2017 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків та спонсорської допомоги батьків була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного закладу.
В закладі було здійснено наступні заходи:
-                     проведено капітальний ремонт харчоблоку;
-                     виконано капітальний ремонт туалетної кімнати гр..№2, 4.
-                     виконано поточний ремонт сходів;
-                     виконано поточний ремонт роздягалень гр.. №3, 5.
-                      виконані роботи по заземленню електрообладнання;
-                      ремонт ринв після танення снігу;
-                      реконструйовано 2 павільони;
-                      проведено перезарядку 11-ти вогнегасників;
-                      закуплено інструменти для виконання ремонтних робіт в ДНЗ.
Всього по дошкільному навчальному закладу за період з вересня 2016 року по травень 2017 року було виконано ремонтних робіт, придбано меблів, обладнання на загальну суму 28950,00 гри.
Ми маємо задовільну матеріально-технічну базу, наш заклад користується попитом серед батьків, колектив може і хоче працювати.
Питання, які потрібно вирішувати надалі:
-                      капітальний ремонт туалетної кімнати ізолятора медичного кабінету;
-                      капітальний ремонт пральні з установкою та підключенням нових пральних машин;
-                      ремонт роздягалень груп №1, 2;
-                      подальше переобладнання музичної зали на спортивну.
-                      продовжити облаштовувати пішохідні доріжки дошкільного закладу тротуарною плиткою,
-                      в перспективі оснастити ДНЗ додатково оргтехнікою, посудом.

Комментариев нет:

Отправить комментарий