Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу

Структура та органи управління ЗДО №227

Управління ДНЗ № 227 здійснюється його засновником, Департаментом, Територіальним відділом освіти Комунарського району.  Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ № 227 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України. 

Завідувач ДНЗ № 227:

·        відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу; 

·        здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ № 227;  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях;

·        розпоряджається в установленому порядку майном і коштами ДНЗ № 227 і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальнотехнічної бази закладу;

·        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ № 227;

·        видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

·        формує штатний розклад ДНЗ № 227 в межах затвердженого фонду заробітної плати та подає його для затвердження до Департаменту; контролює організацію харчування та медичного обслуговування дітей;

·        відповідає за стан педагогічної та виховної роботи в ДНЗ № 227;

·        затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням із профспілковим комітетом;

·        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

·        контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

·        організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

·        підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

·        щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) колективу ДНЗ № 227 та батьків або осіб, які їх замінюють.

Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 227 – педагогічна рада.

До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти.

Головою педагогічної ради є завідувач ДНЗ № 227.

Педагогічна рада закладу:

ü оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

ü розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ДНЗ № 227;

ü визначає план роботи ДНЗ № 227 та педагогічне навантаження працівників;

ü затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

ü обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

ü аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу; 

ü визначає шляхи співпраці ДНЗ № 227 із сім’єю;

ü розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ № 227;

ü заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

ü розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

Органом громадського самоврядування  ДНЗ № 227  є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори:

o   обирають раду ДНЗ № 227, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень; 

o   заслуховують звіт завідувача ДНЗ № 227 з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

o   розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансовогосподарської діяльності ДНЗ № 227;

o   затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ        № 227.

У період між загальними зборами діє рада ДНЗ № 227. Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріальнотехнічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчальновиховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.  


  Територія обслуговування, закріплена за ЗДО №227 


                                                                                                                     Додаток 
до наказу департаменту
від  10.04.2017   216 р

Перелік територій обслуговування, закріплених  за дошкільним навчальним закладом (яслами-садком) №227  «Весняночка» Запорізької міської ради Запорізької області

вул. Музична, буд. 3-29, 31, 31а. 33, 33а, 35а, 35б, 35в, 2а, 4а, 6а, 8, вул.  Геологічна, вул.  Ракетна 1-3, 12-60, вул. Радіо 15-61, 12-60, вул.  Космічна 110, 110а, 110б, 112, 112а, 112б, 114, 116, 125, 102, 104а, 106а, 108а, вул. Юності, буд. 1-59а, 2-26,26в, 26г, 28; вул. Антарктична, буд. 1-15, 15а, 17-53, 2-50; вул. Рязанська буд. 11, 13, 15; вул. Леніногірська, буд. 1-25, 2-24; вул. Луганська, буд. 1-27, 2-26.


                             Правила прийому до ЗДО №227


Прийом дітей до ДНЗ № 227 здійснюється завідувачем протягом календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють; медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний заклад; довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження дитини, направлення Територіального відділу освіти Комунарського району.
За дитиною зберігається місце у ДНЗ № 227 у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 календарних днів).
 Відрахування дітей із ДНЗ № 227 може здійснюватися за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі даного типу;  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.   Адміністрація ДНЗ № 227 письмово із зазначенням причин повідомляє батькам або особам, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних днів.

                             Мова викладання в закладі 

Українська

Ліцензований обсяг - 110 дітей
Фактична кількість - 173 дитини 
 
 

Комментариев нет:

Отправить комментарий